หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช