ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

                                                       entrymm1