ทดลองใช้วารสาร The Lancet Child & Adolescent Health

                                                                                   
วารสาร The Lancet Child & Adolescent Health ได้มีการเผยแพร่วารสารลงในฐาน Science Direct

เพื่อเป็นการฉลองที่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการ จึงจะให้สิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยพายัพ

ได้ทดลองอ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฟรี 3 ฉบับตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2017  (free full-text online access)

สามารถอ่านและดาวน์โหลดวารสารดังกล่าวได้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพเท่านั้น

ฉบับเดือนกันยายน 2017 (Vol.1 no.1 Sept. 2017, pp. 1-78 )

ฉบับเดือนตุลาคม 2017

ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2017