ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-Text Database

                                                                                   
เข้าสู่ฐานข้อมูล China Masters’ Theses Full-Text Database

*ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

ติดต่อขอ Username และ Password ที่บรรณารักษ์ชั้น 3

โทร 053-241-255 ต่อ 7411