การให้บริการของสำนักหอสมุดในวันที่ 16-17 ต.ค. 61

                                                                                                                                    
ห้องสมุดดิวอลด์ปิดให้บริการวันที่ 16-17 ต.ค. 2561 เนื่องจากบุคลากรมีอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่

Dewald Memorial Library will be closed on 16th -17th Oct. 2018 due to a new system training for library staff

Announcement 16-17 Oct 18