แนะนำการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน Application

                                                                                   matrix mobile app

** หมายเหตุ** ในการเข้าใช้งานครั้งแรก งดใช้ wi-fi ในการเข้า log in ครั้งแรกค่ะ

หากพบปัญหา หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อบรรณารักษ์งานบริการ

โทร 7411 (บริการเคาน์เตอร์ ชั้น 3 ) หรือ โทร 7420 (บริการเคาน์เตอร์ ชั้น 1 )