บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL

                                                                                   

ทรัพยากรที่บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ขณะนี้ท่านสามารถดำเนินการสืบค้น และขอเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านระบบ EDS EBSCO เฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
**หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ หากประสงค์จะใช้บริการยืมทรัพยากรตัวเล่มระหว่างสถาบัน กรุณาติดต่อบรรณารักษ์

คู่มือการใช้

ช่องทางการติดต่อ

  • เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 โทรภายใน 7411-12 ติดต่อคุณ วิไลรัตน์
  • ติดต่อทาง inbox facebook ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ติดต่อทาง LINE ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
    หากหน้าเว็บไซต์มีการปรังปรุงเสร็จแล้ว จะแจ้งให้ทราบ พร้อมวิธีการสืบค้น และใช้บริการค่ะ