บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL

                                                                                  

ทรัพยากรที่บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ / อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
**หมายเหตุ** ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีค่าดำเนินการ 100 บาทต่อครั้ง และค่าไปรษณีย์

เข้าสืบค้นทรัพยากร คลิก << เมื่อเข้าหน้าสืบค้นแล้ว ไปที่ PYU AND OTHER LIBRARY เพื่อสืบค้นทรัพยากรสถาบันในเครือข่าย

หากต้องการเอกสารไฟล์ให้สืบค้นผ่านระบบ EDS EBSCO เฉพาะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดูที่ >> คู่มือการใช้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  • เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 โทรภายใน 7411-12 ติดต่อคุณ วิไลรัตน์
  • ติดต่อทาง inbox facebook ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ติดต่อทาง LINE ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ