Business Company

our policies

      เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

      โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทั้งจากทั้งภายใน มหาวิทยาลัย และ ภายนอก ผ่าน IP ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพายัพ การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จะให้สิทธิ์แก่ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เท่านั้น

call our helpline

 

บริการช่วยการค้นคว้า

      บริการที่ช่วยผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม และเชิงอรรถ   แนะนำวิธีการลงรายการเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภทในการทำรายงานหรือวิทยานิพนธ์  

 
 

บริการยืม - คืน

      การบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ ได้แก่ หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สื่อโสตทัศน์ สมาชิกต้องยืมด้วยตนเอง ที่  งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 โดย ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการยืมต้องเป็น  

        นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ

         บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ

         บุคคลภายนอก  (ถ้าสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดจะมีสิทธิ์ในการยืมทรัพยากรห้องสมุดได้)

 

หากยืมหนังสือทั่วไปครบ 7 เล่ม   สมาชิกทุกประเภทสามารถยืมหนังสือประเภทรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  นวนิยาย และ      เรื่องสั้น ได้อีกคนละ  7  เล่ม  /  สัปดาห์   

 
 

การสมัครสมาชิกห้องสมุด

1. อาจารย์ /บุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ แสดงบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด
2. นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ สามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเพียงนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดง 3. บุคคลภายนอก สามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 ประเภทการสมัครแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ค่าสมาชิก 1500 บาท/ปี พร้อมค่าประกันความเสียหายจำนวน 1500 บาท
(สิทธิการยืมหน้งสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม / วัน)

ประเภทที่ 2 : ค่าสมาชิก 1000 บาท/ปี พร้อมค่าประกันความเสียหายจำนวน 1000 บาท
(สิทธิการยืมหนังสือเฉพาะภาษาไทย ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม / วัน)

ประเภทที่ 3 : ค่าสมาชิก 100 บาท/ปี
(สามารถใช้บริการอ่านหรือถ่ายสำเนาเอกสารภายในห้องสมุดได้เท่านั้น)

พิเศษ 1. แสดงบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ลดค่าสมาชิก 30 %
                  2. แสดงบัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษาสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ลดค่าสมาชิก 20 %

 
 

การต่ออายบัตรสมาชิก

สมาชิกห้องสมุดประเภทนักศึกษา ต้องต่ออายุบัตรสมาชิกทุก ๆ ภาคการศึกษา โดยนำบัตรประจาตัวนักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน สำหรับสมาชิกห้องสมุดประเภทอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดจะต่ออายุสมาชิกให้โดยอัตโนมัต

 
 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service)

      บริการที่เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษา ที่ให้บริการสำเนาเอกสารที่ไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ โดยติดต่อขอใช้บริการที่ งานบริการช่วยการค้นคว้า ชั้น 3

 
 

บริการค้นรายชื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ (Online Public Access Catalog หรือ OPAC)

      บริการที่ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักหอสมุด หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://lib.payap.ac.th ซึ่งสำนักหอสมุดเปิดบริการสืบค้นข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งรายการสืบค้นออกเป็น 3 ประเภท

      1. สืบค้นหนังสือ และ รายการวารสาร

      2. สืบค้นดรรชนีวารสาร

      3. สืบค้นฐานข้อมูลภาคเหนือ

 
 

บริการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์

      บริการที่สานักหอสมุดบอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูล เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นบทความวารสาร เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้ในระบบออนไลน์ ภายในห้องสมุด หรือ ค้นหาภายนอกผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยฐานข้อมูลที่ให้บริการ เช่น Academic Premier Search, ABI Inform, IEEE Computer Society, CINAHL, THAILIS Digital Collection , ฐานข้อมูลกฤตข่าวออนไลน์, ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย และ ฐานข้อมูลของบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เป็นต้น

     การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์นี้ สงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพายัพเท่านั้น

 
 

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

      เป็นบริการสืบค้นหนังสือในสาขาวิชาต่างๆ เช่น บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น โดยสามารถอ่าน ยืม- คืน พิมพ์ และ บันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่

 
 

บริการศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ

      บริการที่ผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน โดยสามารถสืบค้นข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การลงทุน วัฒนธรรม อุตสาหกรรม การเมือง การปกครอง เป็นต้น รวมทั้งค้นหาภาพบุคคล หรือ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ แผนที่ หรือบทความ ในรูปแบบสื่อดิจิทัล ผ่านหน้า Homepage สำนักหอสมุด ที่ ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ (http://lib.payap.ac.th/ntic)

 
 

มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดให้มีมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ซึ่งเป็นเสมือนสาขาของห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์ฯ บริการไว้ที่ ชั้น 3 เพื่อรวบรวมและให้บริการหนังสือ นิตยสาร และข้อมูลความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้งให้ข้อมูล SET Smart ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน และตลาดทุน สะดวกและรวดเร็ว

 
 

SMEs Corner

      สำนักหอสมุด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัด SMEs Corner ให้บริการความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือและอ่านวารสาร ภายในห้องสมุดได้ที่บริการ ชั้น 3 นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ที่ www.sme.go.th ภายในเว็บไซต์จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือเอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ และ ด้วยการสมัครเป็นสมาชิก สสว. เพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถเข้ามาใช้งานกับระบบต่างๆ ของ สสว. ได้ทุกรายการ ได้แก่ Virtual Coach เป็นระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ โดยระบบจะมีเครื่องมือสาหรับช่วยวิเคราะห์ 3 แบบ คือ

      1. Self - assessment Tool ระบบแบบสอบถามเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ
      2. Business Plan Tool ระบบเพื่อช่วยในการสร้างแผนธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ
      3. Financial Ratio Tool ระบบวิเคาระห์สถานะทางการเงิน ให้กับผู้ประกอบการ

 
 

บริการอินเทอร์เน็ต

      บริการที่สืบค้นข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย Internet เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยสำนักหอสมุดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา จำนวน 250 เครื่อง ซึ่งนักศึกษาสามารถขอ User ID ในการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

บริการสื่อมัลติมีเดีย

      มีการให้บริการประเภทต่าง ๆ เช่น CD-ROM VCD ม้วนวีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง เคเบิลทีวี พร้อมบริการห้องฉาย นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถยืมสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ ได้ จำนวน 2 แผ่น/ม้วน ต่อ 3 วัน

 
 

บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์

      บริการสืบค้นข้อมูลข่าวประเภทต่างๆ จากฐานข้อมูลข่าวมติชนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทย จานวน 25 ชื่อเรื่อง สามารถค้นหาข่าวทั้งปัจจุบัน และ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540

 
 

บริการห้องศึกษาค้นคว้า (Study room)

      มีให้บริการทั้งห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม จำนวน 21 ห้อง จัดให้บริการไว้ที่ชั้น 4โดยผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกห้องสมุดต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่บริการก่อนขอใช้บริการทุกครั้ง

 
 

บริการสิ่งพิมพ์

       บริการหนังสือ

            1. หนังสือภาษาไทยทั่วไป วิทยานิพนธ์ และ วิจัย : บริการที่ชั้น 3

            2. นวนิยาย หนังสือเยาวชน Pocket Book Fiction Juvenile : บริการที่ชั้น 3

            3. หนังสือภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์รัฐบาล และ หนังสืออ้างอิง : บริการที่ชั้น 4

       บริการวารสาร

           บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่ชั้น 3

            1. วารสารฉบับใหม่ เรียงบนชั้นวารสารฉบับใหม่ ตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร โดยแยกเป็น วารสารภาษาไทย กับ วารสารภาษาต่างประเทศ

            2. วารสารฉบับเย็บเล่ม จัดเรียงบนชั้นวารสารเย็บเล่มตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารภาษาไทยกับวารสาร

            3. วารสารฉบับล่วงเวลา จัดเก็บและขอใช้บริการที่ห้องวารสารล่วงเวลา

      บริการหนังสือพิมพ์

          สำนักหอสมุดให้บริการหนังสือพิมพ์แบบรูปเล่ม และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-newspaper)โดยการจัดเก็บหนังสือพิมพ์แบบรูปเล่ม มีดังต่อไปนี้

           1. หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ ให้บริการที่บริเวณที่นั่งอ่าน ชั้น 1

           2. หนังสือพิมพ์ฉบับเดือนปัจจุบัน เรียงบนชั้นหนังสือพิมพ์ ห้องวารสารชั้น 3

           3. หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาของเดือนอื่น ๆ จัดเก็บและขอใช้บริการที่ห้องวารสารล่วงเวลา ชั้น 3

 
 

บริการถ่ายเอกสารและพรินทร์งาน

      เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่ต้องการถ่ายสำเนาจากหนังสือ วารสาร เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งพรินทร์งาน จัดให้บริการที่ชั้น 1 สำนักหอสมุด