รูปที่ 1 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 1 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย  
            สมเด็จพระบรมราชชนกทรงสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์ ทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมชั้น Cum Laude จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ใน พ.ศ.2471 เมื่อเสด็จกลับเมืองไทยทรงสอนวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชุมชน แก่นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้าย ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นพระองค์ท่านได้รับคำกราบทูลเชิญมาทรงงานในฐานะแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน พระองค์ท่านได้ทรงทำหน้าที่แพทย์อย่างครบถ้วน ทรงมีพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยทุกคนเท่าเทียมกัน บำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์  
     
            His Royal Highness, Prince Mahidol, received his M.D. cum laude (With Honors) from Harvard Univesity Medical School in the United States of America in 1928. He returned to teach Public Health and Preventive Medicine to the senior students at Sirirach Hospital Medical School in Bangkok. In 1929, Prince Mahidol was invited to practice medicine at McCormick Hospital in Chiang Mai. McCormick was an American Presbyterian Mission Hospital of great reputation. Prince Mahidol was an exceptionally fine doctor, caring for his patients without regard to wealth or status..