รูปที่ 10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา  
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543  
     
            On February 10, 2000 Her Royal Highness Princess Somsawalee graciously consented to dedicate the newly completed Somsawalee Building at the McCormick School of Nursing of Payap University.