รูปที่ 5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 5 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ และการพยาบาล ดังเช่น พ.ศ.2512 ทรงริเริ่มจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคม มูลนิธิ ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทบริการสังคมทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข พระราชกรณียกิจเหล่านี้ได้มีส่วนสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขของประเทศชาติเป็นเอนกประการ  
     
            Her Royal Highness, the Princess Mother lived a life of sacrificial service to the people of Thailand, particularly in the fields of public health and medical and nursing sciences. For example, in 1969 she established a corps of volunteer doctors to work in rural areas of the Kingdom. She aided and encouraged many foundations and agencies dedicated to social and health services for all the people of Thailand greatly enhancing the development of public health in the Kingdom.