รูปที่ 6 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 6 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
            สภามหาวทยาลัยพายัพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพยาบาลและผดุงครรภ์) แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2529 ณ วังสระปทุม  
     
            The Board of Trustees of payap University presented Her Royal Highness, the Princess Mother with an honorary doctorate on May 2, 1986. The presentation was made at Sra Prathum Palace in Bangkok.