รูปที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จวางศิลารากอาคารศรีสังวาลย์
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จวางศิลารากอาคารศรีสังวาลย์  
            สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จวางศิลารากอาคารศรีสังวาลย์ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค นอกจากนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่พยาบาลแมคคอร์มิค รุ่นที่ 49 เมื่อ พ.ศ.2518  
     
            Her Royal Highness, the Princess Mother, graciously consented to lay the corner stone for the Srisangwan Building of the McCormick School of Nursing and Midwifery on May 26, 1964. She later graciously consented to present the diplomas of the 49th Graduating Class of the McCormick School of Nursing in 1975.