รูปที่ 8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 8 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงเรื่อง "ไดโดและอีเนียส" ของภาควิชาดุริยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยพายัพ ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2522  
     
            On January 20, 1979 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously attended a performance of Henry Purcell's Dido and Aeneas at the Puttasatan in Chiang Mai, the first time a full production of a European grand opera was presented in Chiang Mai.