รูปที่ 9 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 9 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี  
            สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mr.Romilio Orellana นักกีตาร์ชาวชิลี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถานทูตชิลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยพายัพ  
     
            On February 8, 1997 Her Royal Highness Princess Chulabhorn graciously attended a concert by Chilean classical guitarist Romilio Orellana presented by the Music Department of Payap University.