รูปที่ 1 ศาสนาจารย์ นายแพทย์คาร์ล กุสลาฟ
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 1 ศาสนาจารย์ นายแพทย์คาร์ล กุสลาฟ  
            คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์เข้ามาประกาศเผยแพร่ในประเทศไทยครั้งแรก ใน พ.ศ.2371 โดยศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ล ออกัสตัส กุสลาฟ และศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน เป็นหัวหน้าคณะมิชชันนารีที่รู้ภาษาจีน เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในชุมชนจีน ต่อมาประสบปัญหาสุขภาพและภูมิอากาศ คณะมิชชันนารีจึงยุติงานพันธกิจลงใน พ.ศ.2375  
     
            The Rev. Dr. Karl Gutslaff and the Rev. Jacob Thomlin arrived in Thailand in 1828 to teach Christianity to Chinese immigrants in Siam. Due to health problems, both lift by 1832, ending the Protestant presence in the Kingdom.