รูปที่ 8-13 งานของคณะมิชชันในเชียงใหม่
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 8-13 งานของคณะมิชชันในเชียงใหม่  
            มิชชันนารีของคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่คริสตศาสนาโดยประกาศตั้งคริสตจักรไปพร้อมกับการให้บริการชุมชนด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษา ใน พ.ศ.2421 ได้จัดระเบียบวางรากฐานโรงเรียนสตรีขึ้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัย ใน พ.ศ.2430 มีการจัดตั้งโรงเรียนเด็กชายขึ้น และพัฒนาเป็นโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พ.ศ.2449 ใน พ.ศ.2430 เปิดโรงพยาบาลอเมริกันมิชชัน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และได้เปิดโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค ใน พ.ศ.2466 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เปิดสอนเป็นแห่งแรกของภูมิภาคและเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย นอกจากนั้นได้ตั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2455 และพัฒนามาเป็นคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ  
     
            The American Presbyterian Mission established churches, buit schools and hospitals and began theological education in Northern Thailand. First Church was opened in 1868 becoming the Mother Church for many congregations in Northern Thailand, Laos, the Shan States of Burma and Yunnan Province in Southern China. Dara Academy was opened for girls in 1878 and a school for boys was opened in 1887. This school later became the Prince Royal's College when King Rama VI named the school in 1906. The Thailand Theological Seminary Building was completed and opened in 1912.