รูปที่ 14 ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮร์ริส ผู้ริเริ่มคิดก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เชียงใหม่
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 14 ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮร์ริส ผู้ริเริ่มคิดก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เชียงใหม่  
            ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮร์ริส เป็นบุตรเขตของศาสนาจารย์ ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮร์ริส มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษาของเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นท่านมีความคิดที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียนในเชียงใหม่ แต่ในเวลานั้นคณะมิชชันยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการ  
     
            Dr. William Harris was the son-in-law of the Rev. Dr.Daniel McGilvary. He played a major role in education in chiang Mai for many years as Director of the Prince Royal's College. Dr. Harris wished to establish a Christian university in Chiang Mai but the mission felt it was not up to the task at thai time.