รูปที่ 2 ศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน บิช บรัดเลย์
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 2 ศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน บิช บรัดเลย์  
            ศาสนาจารย์ นายแพทย์แดน บิช บรัดเลย์ เข้ามาเมืองไทยใน พ.ศ.2378 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เช่น เริ่มการศึกษาแบบใหม่ การสาธารณสุข และการศึกษาภาษาอังกฤษ เป็นมิชชันนารีคนสำคัญที่ได้ชื่อว่า "บิดาแห่งการพิมพ์และหนังสือพิมพ์ของเมืองไทย" ท่านได้พำนักอยู่ในเมืองไทยนานถึง 38 ปี ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมากกว่าอเมริกา  
     
            The Rev. Dr. Dan Beech Bradley arrived in Siam in 1835 during the reign of King Rama III. Dr. Bradley was the first Presbyterian missionary and contributed much to the people of Siam. He introduced concepts of modern medicine and modern education and is particularly noted for having begun the printing industry in Thailand using the movable type printing press he brought with him from America. He is known in Thai history as "The father of Thai printing".