รูปที่ 5-7 การเดินทางของมิชชันนารีสู่เชียงใหม่ในอดีต
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 5-7 การเดินทางของมิชชันนารีสู่เชียงใหม่ในอดีต  
            พาหนะในการเดินทางในอดีตของล้านนา ก่อนจะมีทางรถไฟไปสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 6 ประชาชนในภาคเหนือมีการเดินทางและการคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้ำ โดยเฉพาะการเดินทางในลำน้ำปิงด้วยเรือหางแมงป่อง รวมทั้งการคมนาคมด้วยสัตว์พาหนะ เช่น การเดินทางด้วยช้าง ม้า และวัว เมื่อมิชชันนารีเข้ามาทำงานในเขตภาคเหนือ ได้ใช้สัตว์พาหนะต่าง ๆ ในการเดินทางไปเผยแผ่ศาสนา  
     
            Before the railways came to Lanna in the Twentieth Century, travel in the north was done by boat or on beasts of burden, such as elephants, mules, ponies and oxen.