รูปที่ 1 ตราสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 1 ตราสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
            คณะมิชชันกลุ่มต่าง ๆ ในนิกายโปรแตสแตนท์ ได้เริ่มเดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยประมาณ พ.ศ.2371 ระยะแรกเป็นช่วงบุกเบิก และวางรากฐานคริสตศาสนาจนถึง พ.ศ.2477 จึงมีการก่อตั้งสภาคริสตจักรในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้คริสตจักรไทยบริหารงานด้วยตนเองสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีหน่วยงานและสถาบันที่มีบทบาททางสังคม ทั้งทางด้านการแพทย์และการศึกษา มีวิทยาลัยพายัพเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
     
            Protestant missionaries began working in Thailand in 1828. In 1934 various missions working in Thailand established the Church of Christ in Thailand affording the Thai church to take responsibility for administering its own affairs. The Church of Christ in Thailand continued to perform a vital ministry in medicine and education and established Payap College, the first Christian institution of higher education in Thailand.