รูปที่ 11 บ้านธารแก้ว
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 11 บ้านธารแก้ว  
            บ้านธารแก้ว เป็นทรัพย์สินที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยมอบให้วิทยาลัยพายัพเพื่อการก่อตั้งวิทยาลัยพายัพ มีพื้นที่ 10 ไร่ 57 ตารางวาง ตั้งอยู่ที่ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก ในช่วงแรกบ้านธารแก้วเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเขตหนึ่งของวิทยาลัยพายัพ  
     
            The Foundation of the Church of Christ in Thailand, in order to meet government requirements, gave Crystal Springs House to payap College to serve as its first official campus. Crystal Springs House comprised an area of about ten rai of land (5 acres).