รูปที่ 12 อาคารศรีสังวาลย์
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 12 อาคารศรีสังวาลย์  
            อาคารศรีสังวาลย์เป็นอาคารที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จมาวางศิลารากเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2507 โดยใช้เป็นอาคารอำนวยการและสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่ พ.ศ.2517 จนกระทั้งปี 2525 ได้ย้ายสำนักงานไปยังวิทยาเขตแม่คาว และปัจจุบันยังคงใช้สำหรับการเรียนการสอน  
     
            Srisangwan Building of the McCormick School of Nursing became the administrative center for payap College from 1974 through 1982. Her Royal Highness, The Princess Mother had laid the cornerstone.