รูปที่ 13 การเรียนการสอน
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 13 การเรียนการสอน  
            การเรียนการสอนของวิทยาลัยพายัพในช่วงเริ่มแรกใช้ 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตธารแก้ว และแก้วนวรัฐ โดยมีรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ในระยะแรกเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ คือ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาดุริยศิลป์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ และปรัชญาและศาสนา) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล) และสาขาวิชาพยาบาล มีนักศึกษาเริ่มแรกจำนวน 201 คน จาก 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย  
     
            Two campuses were used in the early days of payap College: Crystal Springs House and the Keo Nawarat Campus. There were : The Department of Language (Thai and English), the Department of Music, the Department of Humanities (Hisotry and Philosophy and Religion), the Department of Social Sciences (Sociology and Anthropology), the Department of Business Administration and the Department of Nursing, In the first class therr were 201 students from fifteen provinces of Thailand.