รูปที่ 2 ดร.คอนรัด คิงศ์ฮิลล์
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 2 ดร.คอนรัด คิงศ์ฮิลล์  
            หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน สนับสนุนให้มีการตั้งมหาวิทยาลัยคริสเตียน ใน พ.ศ.2490 จึงได้ส่ง ดร.คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ มาเพื่อช่วยเปิดมหาวิทยาลัยคริสเตียนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  
     
            The American Presbyterian Mission decided to help the Church of Christ in Thailand establish a university in Chiang Mai and sent Dr. Konrad Kingshill to aid in the task.