รูปที่ 3 พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2512
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 3 พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2512  
            พ.ศ.2512 รัฐบาลได้ประกาศอนุญาตให้เอกชนสามารถจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้นได้ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย แมคคอร์มิค และวิทยาลัยพระคริสตธรรม ตลอดจนท่านผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบที่จะดำเนินการขอจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียนขึ้น  
     
            The government allowed the establishment of private colleges and universities with a Royal Decree in 1969.