รูปที่ 4 นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2517-2520)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 4 นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยพายัพ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2517-2520)  
            สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพายัพอีกตำแหน่งหนึ่ง นับได้ว่าท่านเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพายัพคนแรก  
     
            The Church of Christ in Thailand appointed Dr. Pipat Trangratapit, Director of McCormick Hospital, to be the first President of Payap College.