รูปที่ 5 ดร.บุญทอง ภู่เจริญ
บุคลากรคนแรกของมหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.2516)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 5 ดร.บุญทอง ภู่เจริญ บุคลากรคนแรกของมหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.2516)  
            ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เริ่มปฏิบัติงานเมื่อปี 2516 เป็นบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาคนแรกของวิทยาลัยพายัพ โดยเริ่มปฏิบัติงานก่อนที่วิทยาลัยพายัพจะเริ่มเปิดดำเนินการ เป็นผู้ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ จนได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการวิทยาลัยพายัพในปี 2517  
     
            Dr. Boonthong Poocharoen was the first full-time personnel of Payap College. He was hired in 1973, and worked tirelessly to obtain the permission to open Payap College, which was finally accomplished in 1974.