รูปที่ 6 คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.2513)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 6 คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ.2513)  
            สภาคริสตจักรในประเทศไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2513 ประกอบด้วยบุคคล 9 ท่าน คือ
1. ศาสนาจารย์ ดร.อี.จอห์น แฮมลิน
2. อาจารย์บุญชวน เจิมประไพ
3. ศาสนาจารย์ประเสริฐ อินทะพันธุ์
4. ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน
5. นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
6. ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
7. ศาสนาจารย์วิคเตอร์ แมคแอนนาแลน
8. ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์
9. อาจารย์ธวัช เบญจวรรณ
 
     
            In 1970 the Church of Christ in Thailand established the Organizing Committee for the establishment of a Christian College in Chiang Mai. The committee consisted of :
1. The Rev.Dr.E.John Hamlin
2. Professor Boonchuan Chermprapai
3. The Rev. Prasert Intapan
4. Pol. Lt. Keo Netayotin
5. Dr.Pipat Trangratapit, M.D.
6. Dr.Amunay Tapingkae, Ph.D.
7. The Rev. Victor McAnallan
8. Dr.Jumroon Chailangkarn, Ed.D.
9. Professor Tawat Benjawan