รูปที่ 8 ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 8 ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน  
            ใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนชื่อ วิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2517  
     
            The Royal Decree of the Ministry of Education establishing Payap College under the Foundation of the Church of Christ in Thailand, March 21, 1974.