รูปที่ 1 พิธีมอบใบอนุญาตและข้อกำหนดเพื่อ
เปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 1 พิธีมอบใบอนุญาตและข้อกำหนดเพื่อเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ  
            พิธีมอบใบอนุญาตและข้อกำหนดเพื่อเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2527  
     
            The ceremony Changing the Status of Payap College to Payap University July 30, 1984.