รูปที่ 4 โบสถ์มหาวิทยาลัยพายัพ
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 4 โบสถ์มหาวิทยาลัยพายัพ  
            โบสถ์มหาวิทยาลัยพายัพ  
     
            Payap University Henry R.Luce Chapel