รูปที่ 5 อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาวระยะเริ่มแรก
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 5 อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวระยะเริ่มแรก  
            วิทยาลัยพายัพได้มีการพัฒนาตามลำดับ และมีการยื่นเรื่องต่อทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยพายัพ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2527 จากการเปิดดำเนินการครั้งแรก ในระดับปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพได้มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ มากกว่า 30 สาขาวิชา  
     
            As Payap College developed, the university petitioned the Bureau of University Affairs to grant payap College university status. Permission was granted on July 25, 1984. From a college of eight departments, Payap University has developed into a comprehensive university with over thirty departments granting bachelor and master degrees. The university has an International College and uses English language curricula in several departments at both bachelor and master levels of education.