รูปที่ 7 ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539-2549)
 
 
   
 
 
     
 
 
 
  รูปที่ 7 ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ(ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2539-2549)  
            ดร.อำนวย ทะพิงค์แก เกษียณอายุเมื่อ พ.ศ.2539 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพคนต่อมา ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2549 ท่านปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2549 รวมเวลา 34 ปี  
     
            With the retirement of Dr.Amnuay Tapingkae in 1996, the Board of Trustees of Payap University named Dr. Boonthong Poocharoen as President. Dr.Boonthong Poocharoen expects to retire in 2006 at which point he will have served Payap College and University in various capacities for over 34 years.