Business Company

our policies

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำเว็บไซต์แหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาขึ้น เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยรวบรวมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางวิชาการ และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาช่วยการเรียนการสอนเอาไว้ด้วยกัน เพื่อผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 

 

 

 

 

 

แหล่งสารสนเทศด้าน บริหารธุรกิจ

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Industrial Development Organization – UNIDO)  http://www.un.or.th/th
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) http://www.tdsa.org
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ http://www.dbd.go.th
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.ismed.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย http://www.exim.go.th
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย http://www.kasikornresearch.com
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.fti.or.th
Thailand Board of Investment (BOI) http://www.boi.go.th
กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.ditp.go.th
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ http://www.pdmo.go.th
กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.saa-thai.org/thai/home.html
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ http://www.sec.or.th
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://www.sme.go.th/th
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaichamber.org
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://portal.nso.go.th
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th
BusinessThai http://www.businessthai.co.th
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย http://www.pmat.or.th
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th
กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน http://www.dsd.go.th
บทเรียนการบริหารงานบุคคล http://www.siamhrm.com/?name=chapter
Siamhr Outsourcing Service http://www.siamhr.com
Marketeer http://www.marketeer.co.th
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย http://www.adassothai.com
บทเรียนวิชาการตลาด http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/index.htm
Marketing GURU Association http://www.mga.co.th
Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing http://www.marketingbyte.com
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย http://www.tistr.or.th/tpc/about.html
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate

/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

Global Economic Monitor (GEM) http://www.worldbank.org/gem
World Bank e-Library  http://elibrary.worldbank.org
World Bank Data http://data.worldbank.org
สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย http://www.tdsa.org

แหล่งสารสนเทศด้าน นิติศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
The Law Society of Thailand (สภาทนายความ) http://www.lawyerscouncil.or.th
กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th
กฎหมายไทย (Thai Law) http://library.bu.ac.th/subject/thailaw.cfm
กฎหมายน่ารู้ http://leelalaw.bloggang.com
กฎหมาย-มรดก http://www.det.ago.go.th
กฎหมายสยาม http://www.lawsiam.com
กฏหมายรัฐธรรมนูญ http://www.dopa.go.th
กฏหมายแรงงานที่ใช้ในปัจจุบัน http://porapotintasombat.blogspot.com/2012/04/blog-post_9867.html
กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://www.dsi.go.th
กระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th
การตีความ กฎหมายไทย http://www.lawyerthai.com/articles/law/033.php
เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย http://www.pub-law.net
เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.thethaibar.or.th
บทความกฎหมายชาวบ้าน http://www.lawyerthai.com
บทความแนะนำความรู้ทางกฎหมายที่น่าสนใจ http://www.sahanetilaw.com
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย http://www.parliament.go.th/files/library/t-b05.htm
ศาลฎีกา http://www.supremecourt.or.th
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา http://www.cipitc.or.th
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง http://www.ipitc.coj.go.th
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ http://www.civilbsc.coj.go.th
ศาลรัฐธรรมนูญ http://www.constitutionalcourt.or.th
ศาลล้มละลายกลาง http://www.cbc.coj.go.th
ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย http://www.oocities.org/thailegal
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ http://www.senate.go.th
สภาทนายความ http://www.lawyerscouncil.or.th
ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th
สำนักกฏหมายเสรี http://www.serilaw.com
สำนักงานกฎหมายและบัญชี อินเตอร์ คอนซัลแดนท์ http://www.thailaw.com/thailaw1.php
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
สำนักงานศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th
สำนักงานศาลยุติธรรม http://www.coj.go.th
สำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ http://www.icj-cij.org
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
สภาแห่งยุโรป(Council of Europe) http://www.coe.int
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
องค์กรสหประชาชาติ http://www.un.org
องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) http://www.unesco.org/new/en/unesco
องค์การ Human Rights Watch รายงานสิทธิมนุษยชน "World Report" https://www.hrw.org
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata
/outsite21/translate.htm
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา http://www.senate.go.th/
สภาปฏิรูปแห่งชาติ http://www.parliament.go.th
ฐานข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา (E-book) http://www.library.coj.go.th/Eb_Sentence/Sentence0.html
ฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย http://www.lrct.go.th/th/?page_id=7673
ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp
ห้องสมุดรัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library

รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Constitution of the Kingdom of Thailand
http://library2.parliament.go.th/giventake/thaicons.html
ห้องสมุดศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th
คลังความรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คปก. (E-book) http://www.lrct.go.th/th/?page_id=17643
กฎหมายเพื่อประชาชน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม http://www.library.coj.go.th/lawforpeople.php
กฎหมายใหม่ http://www.inewlaw.com
Westlaw http://westlawinternational.com
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย http://www.lrct.go.th/th

 

แหล่งสารสนเทศด้าน วิทยาศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ http://www.dss.go.th/index.php/th/
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.most.go.th
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ http://www.lesa.biz/
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stkc.go.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย http://www.tistr.or.th
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.scisoc.or.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

update

http://ipstweb.com/
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) http://www.kmutt.ac.th/istrs

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

update

http://www.nstda.or.th/index.php
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://www.nsm.or.th
เครือข่ายสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร http://union.dss.go.th

โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน

update

http://astroschool.science.cmu.ac.th/
ห้องสมุดดาราศาสตร์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย update http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.php

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

http://www.narit.or.th
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมแห่งชาติ http://www.sti.or.th/index.php

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

http://www.nia.or.th/2009/main/index.php

ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

update

http://library.tisi.go.th/T/main.html
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ http://www.funsci.com/texts/index_en.htm

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารบทความ

และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

http://www.sciencedaily.com

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

update

http://www.nsm.or.th/
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ update http://www.nsp.or.th/Welcome

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) update

http://www.posn.or.th/

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) update

http://www.kmutt.ac.th/jif/TAST/

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

update

http://www.ttsf.or.th/
ศูนย์นำเทคโนโลยีแห่งชาติ update http://www.nanotec.or.th/th/
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ update http://chemsocthai.org/
สมาคมฟิสิกส์ไทย update http://www.thps.org/
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย update http://gst.or.th/
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย update http://www.trs.or.th/

 

แหล่งสารสนเทศด้าน เภสัชศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
Drug InfoNet http://www.druginfonet.com
Drugs.com http://www.drugs.com
U.S. Food and Drug Administration (FDA) http://www.fda.gov
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
โครงการสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยา
สำหรับสถาบันศึกษาทางเภสัชศาสตร์
http://www.worldmedic.co.th/main/spsp
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย http://www.thaipharma.net
ศูนย์สุมนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มอ. http://herbal.pharmacy.psu.ac.th
สภาเภสัชกรรม http://www.pharmacycouncil.org
สภาเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) http://www.pharcpa.com
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทย http://www.thaihp.org
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/สมาคมแพทย์แผน

ไทยแห่งประเทศไทย-กระทรวงสาธารณสุข-304990939609506

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ หรือ PreMa http://www.prema.or.th
องค์การเภสัชกรรม http://www.gpo.or.th
สมาคมร้านขายยา http://www.thaipharmacies.org
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด http://www.thainakorn.com
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://pharm.kku.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.pharm.chula.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.pha.nu.ac.th
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน http://pharm.kku.ac.th/IJPS
กระทรวงสาธารณะสุข http://www.moph.go.th
ศูนย์เผ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Health Product Vigilance Center http://thaihpvc.fda.moph.go.th
เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ http://www.smokefreepharmacy.com
มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) http://www.yaandyou.net
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค http://beid.ddc.moph.go.th
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

http://ftiweb.off.fti.or.th/industrialgroup/herbs

/index.asp

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย http://www.tsco.or.th
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) http://www.rapat.or.th
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม http://www.plecenter.org
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช http://www1.si.mahidol.ac.th
เมดิกไทย เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ http://www.medicthai.com
PhRMA http://www.phrma.org
WSMI http://www.wsmi.org
IFPMA http://www.ifpma.org
IFPMA http://www.innovation.org/

 

แหล่งสารสนเทศด้าน นิเทศศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี http://www.prd.go.th
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th
พิพิธภัณน์การกระจายเสียง http://radiothailand.prd.go.th
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://www.tja.or.th
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย http://www.thaibja.org
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thaipressasso.org
The Association for Education in Journalism and Mass Communication http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Education
Association of UK Media Specialists http://www.aukml.org.uk
The Broadcast Education Association http://www.natcom.org
National Communication Association http://www.natcom.org
Newspaper Association of America http://www.naa.org
Department of Media and Communication. University of Leicester http://www.le.ac.uk/mc
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย http://www.adassothai.com

 

แหล่งสารสนเทศด้าน สังคมศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม http://www.culture.go.th
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://www.ocac.go.th/index.php?lng=th
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร http://www.sac.or.th
ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย http://www.sac.or.th/databases/ethnicredb
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.m-society.go.th/index.php
กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ http://www.dsdw.go.th
มรดกโลกในประเทศไทย http://www.thaiwh.com
ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก http://www.thaiwhic.go.th/index.aspx
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ http://www.nocht.m-society.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.onep.go.th
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.owf.go.th
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน http://www.codi.or.th
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ http://www.onep.go.th/soe_online
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย http://www.culture.go.th
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย http://tdri.or.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.ipsr.mahidol.ac.th
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน http://www.pda.or.th
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th
สำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.ocpb.go.th
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  https://www.egov.go.th
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  http://www.identity.opm.go.th
กรมการศาสนา  http://www.dra.go.th
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th
ธรรมศึกษา http://www.xn--12c9b1aha5ai6e7a.com
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต http://www.nesdb.go.th

 

แหล่งสารสนเทศด้าน คอมพิวเตอร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) update http://www.nectec.or.th/index.php
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  :  SIPA http://www.sipa.or.th/th/home/index.php

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

update

http://www.uni.net.th/UniNet/
กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/view/1/home
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://princess-it.org/
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ update http://www.etcommission.go.th
ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ http://www.nrca.go.th/index.html
บริษัท กสท. โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) http://www.cattelecom.com
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ update http://www.gits.net.th/index.asp
Software Park Thailand : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

http://www.swpark.or.th/index.php?page=index

&module=first&language=th

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.mict.go.th/view/1/Home
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ http://tmec.nectec.or.th/home/index/lang/th

สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

update

http://www.computerthailand.org/index.php/en/

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

update

https://www.etda.or.th/tha/index.html

สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

update

https://standard.etda.or.th/wp/
 

 

แหล่งสารสนเทศด้าน พยาบาลศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ http://www.ccne.or.th/index.php
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) update http://www.hsri.or.th/#reformhsri
สภากาชาดไทย http://www.redcross.or.th/home/indexthai.php4
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย http://www.thainurse.org
กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/index.php
สภาการพยาบาล http://www.tnc.or.th/index.php
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ http://www.nationalhealth.or.th
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ update http://www.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย
update
http://www.apnthai.org/CAPNT/main/index.php
?page_name=Firstpage
สมาคมผู้ปฎิบัติการพยาบาลชั้นสูง (ประเทศไทย)
update
http://www.apnthai.org/APNA/index.php
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย update http://www.thons.or.th/
โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้าง
update
http://thainhp.org/
Agency for Healthcare Research and Quality http://www.ahrq.gov
American Medical Informatics Association https://www.amia.org
The American Nurses Associations http://www.nursingworld.org
International  Council of Nurses http://www.icn.ch/publications/2010-delivering-quality-serving-communities-nurses-leading-chronic-care
International  Society  of Nurses  in  Cancer Care http://www.isncc.org
World Health Organization http://www.who.int/en

 

แหล่งสารสนเทศด้าน เศรษฐศาสตร์

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ http://www.dft.go.th
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน update

https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/exchangerate/

_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ http://www.dit.go.th
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
update
http://www.dtn.go.th/
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ update http://www.dbd.go.th/main.php?filename=index
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์์
update
http://www.ditp.go.th/main.php?filename=intro
กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th/
กระทรวงการต่างประเทศ update http://www.mfa.go.th/main/
กระทรวงพาณิชย์ http://www2.moc.go.th/main.php?filename=index_design4
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย http://www.set.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม http://www.ismed.or.th
สถาบันเพิ่มผลผลิต http://www.ftpi.or.th
สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กระทรวงอุตสาหกรรม update http://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=th
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง http://www.fpo.go.th
สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://www.nso.go.th/indext.html
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx
World Bank e-Library http://elibrary.worldbank.org
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย http://www.thaichamber.org
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
update
http://www.exim.go.th/
กรมธนารักษ์ update http://www.treasury.go.th/main.php?filename=index
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ update http://www.pdmo.go.th/
World Bank Data http://data.worldbank.org
Global Economic Monitor (GEM) http://www.worldbank.org/gem
 

 

แหล่งสารสนเทศด้าน ดนตรี

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
ชมรมดนตรีไทย  มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ update https://sites.google.com/site/krutuck/
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร http://www.kingramamusic.org/index.htm
ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์  มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.li.mahidol.ac.th/music/Index.php
ห้องสมุดดนตรีจิ่ว บางซื่อ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล update
http://www.music.mahidol.ac.th/library/th/#
ห้องสมุดดนตรีออนไลน์  อุทยานการเรียนรู้ TK Park http://music.tkpark.or.th
หออัครศิลปิน update http://www.culture.go.th/subculture8/
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค update http://www.culture.go.th/research/musical/html/th.htm#
ห้องสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
update
http://www.music.su.ac.th/
 

 

แหล่งสารสนเทศด้าน กลุ่มภาษา

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
การศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกา http://www.usacademics-th.com
สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ http://www.tieca.com/thai/index.php
สำนักงาน ก.พ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp
ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ http://www.mceducate.com
รวมเว็บภาษาไทย http://thailiterature.makewebeasy.com
Chris Delivery http://www.chrisdelivery.com
Englishtown http://www.englishtown.com/online/home.aspx
English4us http://www.english4us.com
ETS http://www.ets.org/about
TOEFL/ TOEIC test  Online http://www.1-language.com/materials/toeic
Free TOEFL Practice test http://www.stuff.co.uk/toefl.htm
 

 

แหล่งสารสนเทศ กลุ่มทั่วไป

 

 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจราจร      http://www.traffy.in.th/traffy
ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ  DVB-S http://dvbs.ee.ku.ac.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ http://www.tkc.go.th/index.aspx?pageid=111&parent=0