Business Company

our policies

      เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม
ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

      โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐาน
ข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้
ทุกที่ทั้งจากทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ ภายนอก ผ่าน IP ระบบ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยพายัพ การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จะให้
สิทธิ์แก่ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เท่านั้น

call our helpline
 
  EBSCO DATABASE  
 EBSCO DATABASE


      Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุมที่สุดในโลก โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย

      Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ

     Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ

      Computer & Applied Sciences Complete
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

      CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหากว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารกว่า 750 รายการที่ทำดัชนีใน CINAHL. ไฟล์ที่เชื่อถือได้นี้มีข้อมูลฉบับเต็มของวารสารที่ใช้กันมากที่สุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหาCINAHL Plus with Full Text เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา

     Education Research Complete
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

      MEDLINE Complete เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดในโลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่งจัดทำดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจำนวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดทำดัชนีไว้ใน MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับในรูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source หรือ Biomedical Reference Collection

      Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาคกว่า 80 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ภายในเขตเมืองหลวงและชนบททุกแห่งในสหรัฐอเมริกา คลิกที่นี่หากต้องการดูชื่อเรื่องทั้งหมด คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

     Hospitality & Tourism ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกี่ยวข้องในสาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสารฉบับเต็มจากสำนักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงานจากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ

   
 

 

  Academic Search Complete  

Academic Search Complete
เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุมที่สุดในโลก โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสาร
ที่ผ่านการประเมิน โดยผู้ทรง คุณวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการ
ดัชนีและ สาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 11,700 รายการ ซึ่งรวมถึงบทความ เฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย


แนะนำฐานข้อมูล

   

 

  CINAHL Plus with Full Text  

CINAHL Plus with Full Text
     เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล &สหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหา กว้างที่สุดของโลก โดยมีฉบับเต็มของวารสารกว่า 750 รายการที่ทำดัชนีใน CINAHL. ไฟล์ที่เชื่อถือได้นี้มีข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร ที่ใช้กันมากที่สุดในดัชนี CINAHL โดยไม่มีการห้ามเผยแพร่เนื้อหาCINAHL Plus with Full Text เป็นเครื่องมือการวิจัยที่น่าเชื่อถือสำหรับงานเขียนด้านการพยาบาลและ
สหเวชศาสตร์ทุกสาขา


แนะนำฐานข้อมูล

 

Computer & Applied Sciences Complete
     ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ
นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ


แนะนำฐานข้อมูล

 

  Education Research Complete  

Education Research Comlete
     เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ


แนะนำฐานข้อมูล

 

  Lexicomp  

Lexicomp
     เป็นฐานข้อมูลของบริษัท Wolters kluwer โดยเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านยาและทางด้านเภสัชศาสตร์ที่สามารถนำไปอ้างอิงได้ในระดับสากล เพื่อใช้ในการเรียนรู้และปฏิบัติในการตัดสินวินิจฉัยในการจ่ายยารักษาผู้ป่วย


 

  002 PubMed  

PubMed
     เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the National Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ the U.S. National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ the National Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสารจากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้าน แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะ) และ บทความทางด้าน วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจาก Medline นอกจากนี้ ยังให้บริการ website และ link ไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย

หมายเหตุ  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการฟรีผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จำกัดสถานที่

003 แนะนำฐานข้อมูล

 

  Matichonelibrary  

Matichonelibrary
ฐานข้อมูลข่าวที่เป็นทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่
ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์
จำนวน 4 ชื่อ คือ ข่าวสด มติชน ประชาชาติธุรกิจ และ มติชนสุดสัปดาห์

 

  ThaiLIS Digital Collection  

ThaiLIS Digital Collection
TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก และสถาบันการศึกษา หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc/

 

  Everynote.com  
Everynote.com
ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ Port สำหรับนักดนตรี วง Orchestra

 

  Thai Farmers Research Center  
Thai Farmers Research Center
เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

 

  ฐานข้อมูลระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
ฐานข้อมูลระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา สำหรับสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหาได้จากชื่อคดีความ หมายเลขคำพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม
แนะนำฐานข้อมูล

 

  Journal Link  
Journal Link
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว

 

  ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา  

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
ฐานข้อมูลสำหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www. ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
แนะนำฐานข้อมูล

 

  Thai Thesis Database  

Thai Thesis Database
เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำโดย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี ( TIAC ) รวบรวมวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโททุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทย จำนวนประมาณ 63 ,840 รายการ ตั้งแต่ปี 2532 – ปัจจุบันโดยให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมและ สาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://thesis.stks.or.th


** ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จะให้บริการข้อมูลเฉพาะที่ปรากฎในเว็บไซต์เท่านั้น เนื่องจาก ศวท. ยุติโครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

  Endnote  
Endnote
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการทางบรรณานุกรม เช่น การสืบค้น การจัดเก็บ การจัดการรูปแบบการลงรายการ หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ไปสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป เช่น Microsoft Word ให้ผลที่แม่นยำ และสะดวกต่อการใช้งาน

แนะนำโปรแกรม

 

 

นะนำโปรแกรม