SET CORNER

Pic 1

Welcome

ยินดีต้อนรับสู่ มุมความรู้ตลาดทุน
SET Corner


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

 

Contact Us


มุมความรู้ตลาดทุน SET Corner

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-241255 ต่อ 7411, 7412
อีเมลล์ lib@payap.ac.th, libpyu@hotmail.com

 

home