ห้อง Multimedia Learning Center ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      มีพื้นที่ให้บริการ288 ตารางเมตร ให้บริการสื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วย
     สนับสนุนการเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย และบันเทิง
บริการยืม-คืนสื่อมัลติมีเดียประเภทต่าง ๆ
              - CD, VCD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM
              - เทปคาสเเซ็ตต์
              - สไลด์
บริการข่าวสาร สารคดี กีฬา บันเทิง
             - จานดาวเทียม
             - เคเบิลทีวี
บริการ วิดีโอ ออนดิมานด
             - คอมพิวเตอร์ + หูฟัง
บริการแบบ Self Access
             - เครื่องรับโทรทัศน ์+ เครื่องเล่นดีวีดี + หูฟัง
             - เครื่องเล่น CD-เทปคาสเซ็ตต์ + หูฟัง
             - คอมพิวเตอร์ + หูฟัง

บริการห้องฉาย
             - ห้องฉาย 10 ที่นั่ง
             - ห้องฉาย 24 ที่นั่งห้องมัลติมีเดีย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7422 E-mail : lib@payap.ac.th