ห้องมัลติมีเดีย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7422 E-mail : lib@payap.ac.thสมาชิก
ประเภทสื่อมัลติมีเดีย
จำนวนที่ยืมได้
ระยะเวลา/วัน
ค่าปรับ/บาท

     อาจารย์
     เจ้าหน้าที่
     นักศึกษา

   ซีดี,วีซีดี,ดีวีดี,ซีดี-รอม
    เทปคาสเซ็ตต์
    วิดีทัศน์
    สไลด์
2 บาร์โค๊ด
3 วัน
วันละ 5 บาท
    ซีดีประกอบหนังสือ
   เทปคาสเซ็ตต์ประกอบหนังสือ
7 บาร์โค๊ด
7 วัน
วันละ 5 บาท

 1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยพายัพ
 2. แสดงบัตรบุคลากรหรือบัตรนักศึกษาทุกครั้ง เมื่อต้องการ
  ยืมสื่อมัลติมีเดียหรือบริการอื่นๆในห้องมัลติมีเดีย โดยติดต่อ
  ขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ห้องมัลติมีเดีย
 3. การขอใช้ห้องฉาย
       3.1 อาจารย์ ติดต่อขอใช้บริการได้ตามเวลาเปิดทำการ
             และ่สามารถจองใช้ล่วงหน้าได้ตามต้องการ
       3.2 นักศึกษาี 5 คนขึ้นไป ใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง
             และไม่สามารถจองใช้ล่วงหน้าได้
 4. กรณีสื่อมัลติมีเดียชำรุด สูญหาย สมาชิกต้องดำเนินการดังนี้
      4.1 จัดหาสื่อโสตทัศน์ รายการเดียวกันมาทดแทน
      4.2 กรณีไม่สามารถหาฉบับเดิมมาชดใช้ได้ สมาชิกต้อง
            ชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาสื่อมัลติมีเดียนั้น
      4.3 CD/DVD ประกอบหนังสือ เทปคาสเซ็ตต์ประกอบหนังสือ
            ให้ชดใช้เป็น 2 เท่าของราคาหนังสือ
 5. กรณีอุปกรณ์โสตๆ ชำรุด เสียหาย อันเกิดจากสมาชิกกระทำ
  ด้วยความประมาท สมาชิกต้องชดใช้ หรือตามความเห็นชอบ
  ของหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
 6. สมาชิกสามารถนำสื่อมัลติมีเดียส่วนตัวมาขอใช้บริการได้
  โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง
 7. ห้ามนำขนม อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยวทุกชนิด
  เข้ามารับประทานในห้อง