ห้องมัลติมีเดีย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7422 E-mail : lib@payap.ac.thVideo on Demand
      คือระบบการเรียกดูภาพยนตร์ตามสั่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูภาพยนตร์หรือข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหวพร้อมเสียงโดยสามารถใช้งานนี้ได้จากเครือข่ายสื่อสาร(TelecommunicationsNetworks)ผู้ใช้งานซึ่งอย
ู่หน้าเครื่องลูกข่าย(VideoClient)สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อตามต้องการและสามารถ
ควบคุมข้อมูลวิดีโอนั้นๆจะย้อนกลับ(Rewind)กรอไปข้างหน้า(Forward) หรือหยุดชั่วคราวได้ ทั้งนี้เครื่องคอมพิว
เตอร์ลูกข่ายสามารถดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเลือกดูรายการที่ตนเอง
สนใจเวลาใดก็ได้ ระบบ Video on Demand นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแง่ให้ความบันเทิงและให้ความรู้
ตามแต่เนื้อหาของวิดีโอที่เราจะบรรจุลงไป


ส่วนประกอบหลักของ Video on Demand

     มีดังต่อไปนี้
         เครื่อง Video Server
     จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวเป็นแบบดิจิตัลบนเครื่อง Video Server และเครื่องนั้นจะส่งข้อมูลภาพ
เคลื่อนไหวไปให้เครื่องลูกข่าย (Video Client) ตามที่ขอมาโดยคุณสมบัติิของ Video Serverจะต้องมีระบบ
ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความเร็วมากพอที่จะทำการอ่านข้อมูลและ
ส่งออกไปยังระบบเครือข่าย และ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต่อไป ตามปกติแล้วข้อมูลวิดีโอมักจะมีขนาด
ใหญ่และต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมาก(1.5 Mbps สำหรับคุณภาพ MPEF-1 หรือระดับ Video VHS 
และ68MBPSสำหรับคุณภาพMPEG2หรือระดับเลเซอร์ดิสก์)ดังนั้นเครื่องVideoServerจึงต้องมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะรองรับและแจกจ่ายข้อมูลวิดีโอเหล่านี้ไปยังลูกข่ายได้

          เครื่องVideoServerจะมีที่เก็บข้อมูลเรียกว่าdiskarrayที่มีความจุและความเร็วสูงทำหน้าที่เป็นหน่วยเก็บ
ภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะทำการจัดเก็บวิดีโอในตัวของมันในรูปแบบของบิตข้อมูลดิจิตัล ข้อมูลที่เก็บอยู่จะผ่าน
การบีบอัดข้อมูล (Data Compression) โดยเครื่องเข้ารหัส (Encoder)ในรูปแบบมาตรฐานของMPEG
(Moving Picture Experts Group) ซึ่งเป็น มาตรฐานที่พัฒนาเพื่อใช้กับการแพร่ภาพโทรทัศน์ในระบบดิจิตัล

      ระบบ VideoOn Demandจะต้องมีส่วนเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลออกทางเครือข่ายสื่อสาร
ด้วยความเร็วมากพอ โดยข้อมูลที่ถูกบีบอัดดังกล่าวจะถูกส่งผ่านเครือข่ายในลักษณะ real-timeไปยังเครื่อง
ลูกข่ายที่เป็นVideoClientและเนื่องจากข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจำนวนมากจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
ตามที่ผู้ใช้ที่ปลายทาง
เรียกขึ้นมาดังนั้นระบบเครือข่ายสื่อสารที่จะมารองรับการใช้งานระบบVideoOnDemandจะต้องมีความเร็วและ
ประสิทธิภาพสูงพอที่จะสามารถรองรับข้อมูลมัลติ มีเดียจำนวนมหาศาลนี้ได้ เช่น
           - ATM (Asynchronous Transfer Mode)
           - FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
           - DQDB (Distributed Queue Dual Bus)     
           - 100-Mbps Ethernet (IEEE 802.12)
                                                                                                
 
      เครื่องลูกข่าย (Video Client)
     Video Client เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก
Video Server ให้เป็นสัญญาณภาพและแสดงผลขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ที่เป็นEnd User
Equipment ได้


บทสรุป

     ระบบ Video on Demand  เป็นระบบที่ประกอบด้วย Video Server, เครือข่ายสื่อสารและ Video Client 
Video Serverมักเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีที่เก็บข้อมูลที่มีความจุและความเร็วสูงเพื่อ
ที่จะเก็บข้อมูลวิดีโอ มีส่วนเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลออกทางเครือข่ายสื่อสารด้วยความ
เร็วมากพอ

--------------------------------------------------------------------------------

ที่มา :
อรพินท์ อัสรางชัย. (2540). ระบบVDO on Demand. สาร Nectech, ปีที่4 ฉบับที่6, 68.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..
"http//:senarak.tripod.com/video01.htm"
webmaster : utai senarak, contact : senarak@hotmail.com