ห้องมัลติมีเดีย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053 241255 ต่อ 7422 E-mail : lib@payap.ac.th