บุคคลสำคัญด้านการเมืองการปกครอง

พระเจ้ากาวิละ (ประวัติ) พระยาธัมมลังกา (ประวัติ) พระยาคำฝั้น (ประวัติ) พระยาพุทธวงศ์(ประวัติ)
พระเจ้ามโหตรประเทศ (ประวัติ) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (ประวัติ) พระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ประวัติ) เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (ประวัติ)
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ) พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ) พระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
เจ้าสุธิวงศ์ (คำตั๋น สิโรรส) เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ดิลกนพรัฐ
เจ้าอุตรการโกศล
(เจ้าน้อยศุขเกษม)

แม่เจ้าทิพเนตร

แม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่ หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่ เจ้าอุบลวรรณา

แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร)

แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร) เจ้าอุบลวรรณา เจ้าอุบลวรรณา
เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยแก้ว)
เจ้าราชวงศ์ (เจ้าน้อยเราแก้ว) เมืองเชียงใหม่ เจ้าราชวงศ์เมืองลำปาง เจ้าพิริยะเทพวงศ์

 

บุคคลสำคัญทางศาสนา

ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัย
หลวงปู่แหวนสุจิณโณ

หลวงปู่เกษม เขมโก
หลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าอินตา
หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโญ 
ครูบาชัยวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ์)

 

ศิลปินล้านนา

     
จรัล มโนเพ็ชร เจริญ  มาลาโรจน์ พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร
แสงดา บันสิทธิ์
 (ศิลปินแห่งชาติสาขาการทอผ้า)
จันทร์สม สายธารา บัวซอน ถนอมบุญ บัวชุม จันทร์ทิพย์ บุญศรี รัตนัง
ก้อนแก้ว อินต๊ะก๋อน รวีวรรณ บุญชัย เฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์ แสงชัย สิงหวิบูลย์
ยุพา สุขเกษม ศิริพงษ์ ศรีโกไสย ดำรงค์ ชัยเพ็ชร์ อินศรี กรรณิกา
 
แม่จันทร์พลอย วิจิตรา 
(เครื่องเขิน)
อินสนธ์ วงศ์สาม 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
 
บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ล้านนา
   
ชรวย ณ สุนทร 
นวลฉวี เสนาคำ 
 สุรินทร์ ชาตนนท์ 
ครูมุกดา อินต๊ะสาร
   
คุณนวลสวาท (ลังกาพินธุ์) เปาโรหิตย
บุญเสริม สาตราภัย