ที่มาของข้อมูล

วิเวศ วัฒนสุข. 2549. 8 ทศวรรษดอกเอื้องเวียงพิงค์สายสัมพันธ์แห่งอารยธรรม.กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.

 

ฟองจันทร์ อินทขัติย์ นางสาวเชียงใหม่ ปี ๒๔๗๗

 

     
       นางสาว ฟองจันทร์ อินทขัติย์ นางงามเชียงใหม่ ๒๔๗๗ เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๕๖ เป็นบุตรของเจ้าน้อยอินทร์ถา และเจ้าแม่บัวจิ๋น อินทขัตย์ ผู้มีเชื้อสายจากราชสุกล
ณ เชียงใหม่ มีพี่น้องรวมทั้งหมด ๑๑ คน โดยเจ้าฟองจันทร์เป็นคนสุดท้อง พออายุได้ประมาณ ๑๐ ขวบ เจ้าฟองจันทร์ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในพระตำหนักพระวรชายาเจ้าดารารัศมีและเป็น
นางฟ้อนของคุ้มในคณะละครคุ้มหลวง ซึ่งนางฟ้อนในรุ่นราวคราวเดียวกันมีอยู่หลายคน อาทิ เจ้าจำรัส ณ เชียงใหม่ เจ้าพันพิสิธ ณ เชียงใหม่ คุณแสงหล้า โอดเจริญ (ซึ่งสามีเป็นบรรณา
ธิการหนังสือพิมพ์ชาวเหนือ) หลังจากที่พระวรชายาเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เจ้าฟองจันทร์ได้ย้ายออกมาอยู่บ้านในขณะนั้นมีงานฤดูหนาวประจำจังหวัดเชียงใหม่และ
เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญในคราวเดียวกัน ซึ่งมีการออกร้านโดยหน่วยงานราชการและห้างร้านต่างๆด้วยความงามของเจ้าฟองจันทร์จึงได้รับการทาบทามให้เป็นนางงาม
ประจำร้านเกษตรได้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ และได้ตำแหน่ง "การประกวดความงามสตรีในงานต้อนรับและฉลองรัฐธรรมนูญเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๗๗" 
   หลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้ว เจ้าฟองจันทร์ซึ่งมีความสนิทสนมอยู่กับทางคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ 
ได้ไปมาหาสู่กับทางคุ้มเป็นประจำช่วงหนึ่งพระสหายของเจ้าแก้วนวรัฐ คือ พระเจ้าวร วงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ ซึ่งเป็นพระโอรส
องค์ที่ ๓ ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง เฉลิมเขตต์มงคล 
พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยือน ณ คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ จนพบเจอกับเจ้าจันทร์ฟองและชื่นชอบถึงความ
งดงามอ่อนช้อยของ แม่ญิงเมืองเหนือ จึงได้สานสัมพันธ์และได้รับการน้อมรับเป็นอย่างดีจากเจ้าฟองจันทร์ 
    ดังนั้นในปีถัดมา พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงได้มีพิธีแต่งงานแบบชาวเหนือในการผูกข้อมือและบายศรีสู่ขวัญกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ มีพิธีผูกข้อมือโดยเจ้าแก้วนวรัฐ 
หลังจากแต่งงานเจ้าฟองจันทร์ได้ย้ายไปอยู่ในพระนคร ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหม่อมฟองจันทร์ อินทขัติย์ ยุคล ณ อยุธยา มีธิดา ๒ พระองค์ คือ หม่อมเจ้าหญิงจันทร์จรัสศรี ยุคล ณ อยุธยา 
ซึ่งเป็นผู้ถวายงานแก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ปัจจุบันหม่อมเจ้าหญิงจันทร์จรัสศรี สิ้นชีพตักษัย และหม่อมเจ้าหญิงภูมิรีภิรมย์ ยุคล ณ อยุธยา
ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ ณ ประเทศ ฝรั่งเศส ในขณะที่อยู่พระนครหม่อมฟองจันทร์ ได้ช่วยเหลืองานด้านกาชาดทั้งในการปฏิบัติงานทางสังคม และสาธารณประโยชน์มากมาย 
   อนึ่งหลังจาก ที่หม่อมฟองจันทร์เลิกร้างกับ พลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ ได้สมรสใหม่กับนาย ทวน ศิริวัติ
 มีธิดา ๑ คน คือ นางเพียงจันทร์ ศิริวัติ (ภูมิมมะภูติ) ปัจจุบันนางฟองจันทร์ ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๔๐ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏ 
ศิริรวมอายุ ๘๔ ปี ๔ เดือน