ภาพโบราณสถานล้านนา ประกอบด้วย ภาพโบราณสถาน และโบราณวัตถุจากแหล่งต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 

ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยภาพส่วนใหญ่ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก Ms. Carol Stratton ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปกรรมไทย และมีผลงาน
หนังสือหลายเรื่อง อาทิเช่น Buddhist Sculpture of Northern Thailand
The Art of Sukhothai : Thailand’s Golden Age
      Ms. Carol Stratton ได้มอบรูปภาพ สไลด์ กว่า 20,000 ภาพ และหนังสือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ที่ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือจึงได้นำภาพและสไลด์ มาจัดทำ Digital Collection เพื่อยืดอายุของฟิล์มสไลด์ให้นานขึ้น
และให้ง่ายต่อการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอีกด้วย โดยในระยะแรกได้จัดทำ Collection ที่เป็นภาคเหนือตอนบน จำนวน 1,000 ภาพก่อน และจะจัดทำข้อมูลที่เหลือในระยะต่อไป