ชื่อศิลปิน

ชื่อศิลปิน : ผศ.ณรงค์ ธรรมคุณ

วัน เดือน ปีเกิด : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484

ชื่อบิดา-มารดา : นายอดุลย์ - นางแจ่มศรี ธรรมคุณ

ชื่อคู่สมรส : นางเกสินี ธรรมคุณ

จำนวนบุตร : 2

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 19 ซอย 7ก ถนนป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

การศึกษา : --ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ --มัธยมศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ --ป.กศ. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา --กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบัน) --ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านการแสดง : ในการศึกษาตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมคุณ เป็นเด็กเรียนเก่ง สอบได้ที่ 1-3 อยู่ตลอด และเป็นคนที่ชอบสังเกต ทำอะไรจริงจัง ลึกซึ้ง และริเริ่มสร้างสรรค์ อาศัยที่ชอบสังเกตและมีความถนัด โดยเรียนดนตรีในวงดุริยางค์ของโรงเรียนในวัย 15-16 ปี แต่ด้วยความมุ่งมั่น เมื่ออายุ 17 ปี ได้เข้าเล่นกับวงดนตรีอาชีพ สามารถพัฒนาความสามารถจากผู้เล่นจนถึงขั้นหัวหน้าวง ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวัยเรียน (ป.กศ. – กศ.บ.)

ผลงานการเผยแพร่ที่สำคัญ : ผลงานสำคัญที่ได้รับการเผยแพร่ 1. ชุดโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่จำนวน 5 เพลง ได้แก่ 1. มาร์ชพาณิชยการเชียงใหม่ จังหวะมาร์ช 2. เขตแคว้นแดนฟ้าขาว จังหวะแทงโก้ 3. รำวงพาณิชยการ จังหวะรำวง 4. เริงร่าฟ้าขาว จังหวะบีกินส์ 5. จำลาพาณิชยการ จังหวะสล์โบเลโร่ 2. เพลงชุดแดนสวรรค์ (บริษัท) จำนวน 4 เพลง ได้แก่ 1. แดนสวรรค์ จังหวะแทงโก้ 2. ถิ่นแคว้นแดนสวรรค์ จังหวะวอลทซ์ 3. รำวงแดนสวรรค์ จังหวะรำวง 4. แดนสวรรค์บันเทิง จังหวะบีกินส์ 3. เพลงชุดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2533 จำนวน 5 เพลง ได้แก่ 1. พิงคนคร (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะมาร์ช 2. เมืองแมนแดนดอกไม้ (แต่งร่วมกับผู้อื่น) จังหวะควิ๊กสเต๊ป 3. วิมานเมืองเหนือ จังหวะสโลว์โบเบโร่ 4. มาร์ชกีฬาแห่งชาติ จังหวะมาร์ช 5. รำวงฉลองเหรียญ จังหวะรำวง 4. เพลงชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ครบรอบ 60 ปี พ.ศ. 2527 จำนวน 7 เพลง ได้แก่ 1. มาร์ชดำ – เหลือง (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะมาร์ช 2. ขวัญใจวิทยาลัยครู จังหวะควิ๊กวอลทซ์ 3. รำวง รภ. มาแล้ว (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะรำวง 4. ร่มหูกวาง จังหวะสล์โบเลโร่ 5. เขตแค้วนแดนเหลืองดำ จังหวะแทงโก้ 6. พิมาน วค. จังหวะโบเลโร่ 5. เพลงชุด “เชียงใหม่ทรัสต์” (บริษัท) จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. เชียงใหม่ทรัสต์ จังหวะมาร์ช 6. เพลงชุดสมาคมโรงเรียนไทย – จีน เชียงใหม่ จำนวน 4 เพลง ได้แก่ 1. สมาคมโรงเรียนไทย – จีน เชียงใหม่ จังหวะมาร์ช 2. มาร์ชโรงเรียนซินเซิง จังหวะมาร์ช 3. มาร์ช เหลือง – แดง จังหวะมาร์ช 4. มิตรภาพ ปักกิ่ง – กรุงเทพ จังหวะฟ๊อกซ์ 7. เพลงชุด “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” จำนวน 1 เพลง (ชนะการประกวดรางวัลชมเชย) ได้แก่ 1. รำวงวลัยลักษณ์ จังหวะรำวง 8. เพลงชุด “ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา” (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย) จำนวน 11 เพลง ได้แก่ 1. อาณาจักรมงฟอร์ต จังหวะแทงโก้ 2. ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา จังหวะรำวง 3. ริมฝั่งแม่น้ำปิง จังหวะบีกินส์ 4. ดอกงิ้วบาน จังหวะสโลว์โบเลโร่ 5. เอ็ม.ซี คืนรัง จังหวะสโลว์โบเลโร่ 6. นักบุญมงฟอร์ต จังหวะสโลว์ 7. เขตแค้วนแดนแดง – ขาว จังหวะแทงโก้ 8. แดง – ขาว เริงร่า จังหวะกัวราช่า 9. เอ็ม.ซี ชื่นสุข จังหวะกัวราช่า 10. ม.ว. มงฟอร์ตวิไล จังหวะกัวราช่า 11. ลาก่อน เอ็ม. ซี จังหวะสโลว์โบเลโร่ 9. เพลงชุด “นวรัฐพัฒนา” (กลุ่มการเมืองท้องถิ่น) จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. นวรัฐพัฒนา จังหวะมาร์ช 10. เพลงชุด “เวียงบัวเกมส์” (กีฬากลุ่มสหวิทยาลัยล้านนา) จำนวน 3 เพลง ได้แก่ 1. เวียงบัวเกมส์ จังหวะมาร์ช 2. กีฬาพาเหรด จังหวะมาร์ช 3. รำวงเวียงบัวเกมส์ จังหวะรำวง 11. เพลงชุด “ลำปางเกมส์” (กีฬากลุ่มสหล้านนา) จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. ลำปางเกมส์ จังหวะสโลว์ฟ๊อกทร็อท 12. เพลงชุด “ทะเลแก้วเกมส์” (ราชภัฏพิบูลสงคราม) จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. ทะเลแก้วเกมส์ จังหวะ ควิ๊กสเต็ป – แมมโบ้ 13. เพลงชุด “กีฬากระทรวงพาณิชย์” จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. กีฬากระทรวงพาณิชย์ จังหวะรำวง 14. เพลงชุด “สวัสดีซีเกมส์” (ซีเกมส์เชียงใหม่) จำนวน 2 เพลง ได้แก่ 1. สวัสดีซีเกมส์ (ไทย) จังหวะสโลว์ 2. Sawasdee SEA GAMES (อังกฤษ) จังหวะสโลว์ 15. เพลงชุดสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2538) จำนวน 13 เพลง ได้แก่ 1. ราชภัฏสดุดี จังหวะสโลว์มาร์ช 2. รภ. มาแล้ว (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะรำวง 3. เทิดศักดิ์สถาบัน (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะมาร์ช 4. สถาบันงาม (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะโบเลโร่ 5. ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวะ สโลว์ ควิ๊กวอลทซ์ 6. ร่มหูกวาง จังหวะโบเลโร่ 7. เขตแค้วนแดนเหลือง – ดำ (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะแทงโก้ 8. มาร์ชดำ – เหลือง จังหวะมาร์ช 9. ขวัญใจราชภัฏ (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะควิ๊กวอลทซ์ 10. รำวงราชภัฏ (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะรำวง 11. ราชภัฏพาเหรด (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะสโลว์มาร์ช 12. ราตรีราชภัฏ (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะโบเลโร่ 13. อาลัยอาวรณ์ (แก้ไขปรับปรุงของเดิม) จังหวะสโลว์โบเลโร่ 16. เพลงชุดโรงเรียนบ้านต้นแก้ว (ชนะเลิศรางวัลพระราชทาน อ.หางดง) จำนวน 4 เพลง ได้แก่ 1. มาร์ชต้นแก้ว จังหวะมาร์ช 2. รำวงบ้านต้นแก้ว จังหวะรำวง 3. ฟ้าขาวเร้าร่าเริงใจ จังหวะฟ๊อกกร๊อท 4. ทรงพระเจริญ จังหวะสโลว์ 17. เพลงชุด “เพลินภูพิงค์” จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวะพื้นเมือง, ควิ๊กวอลทซ์ 18. เพลงชุดสถาบันราชภัฏเชียงรายจำนวน 7 เพลง ได้แก่ 1. สภาบันราชภัฏเชียงราย จังหวะสโลว์ 2. วิมานสวนสมเด็จฯ จังหวะวอลทซ์ 3. อาณาจักรราชภัฏ จังหวะชาช่าช่า 4. ราชภัฏวิมานสวรรค์ จังหวะแทงโก้ 5. ราชภัฏบันเทิง จังหวะบีกินส์ 6. Rajabhat Chiang Rai (อังกฤษ) จังหวะสโลว์ 7. ลาทีน้องพี่ชาวหอ จังหวะสโลว์โปเลโร่ 19. เพลง “ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน” จำนวน 4 เพลง ได้แก่ 1. มณฑาบาน จังหวะวอลทซ์ 2. เกษียณลา จังหวะสโลว์ 3. ผู้กำชัยเหนือโลก จังหวะสโลว์ 4. รำวงเกษียณสัมพันธ์ จังหวะสโลว์ 20. เพลงชุด “ แอ่วอินทนนท์” จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. ขาบเหมย จังหวะฟ๊อกทร็อท 21. เพลงชุมนุม “ผึ้งหลวง” (ศิษย์เก่าบางแสน รุ่น 7) จำนวน 4 เพลง ได้แก่ 1. ขอต้อนรับสู่เจียงใหม่ จังหวะรำวง 2. ต๋ำนานผึ้งหลวง จังหวะพื้นเมือง 3. ผึ้งหลวง จังหวะวอลทซ์ 4. วัยวัฏฏะ – ไข้ก่อต๋ายบ่าไข้ก่อต๋าย จังหวะชาช่าช่า 22. เพลง “สมาคมส่งเสริมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์” (สควค) จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. สควค. จังหวะสโลว์ – มาร์ช 23. เพลงชุด “เกษียณ...ทัวร์ใต้” จำนวน 1 เพลง ได้แก่ 1. มองโลกในแง่ดี (บทกวีท่านพุทธทาสภิกขุ) จังหวะวอลทซ์ 24. เพลงชุด “เวียงพิงค์เกมส์” จำนวน 2 เพลง ได้แก่ 1. เวียงพิงค์เกมส์ จังหวะรำวง 2. สายใยแห่งมิตรภาพ จังหวะสโล

ด้านการถ่ายทอด/การสืบทอด : ความรู้ความสามารถและผลงานเพลงดังกล่าว นอกจากจะมีคุณประโยชน์ต่อสถาบันที่ตนเองสังกัดและข้างเคียงแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมคุณ ยังได้ผลิตเพลงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เพลงทะเลแก้ว (สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2530) เวียงบัวเกมส์ (สหวิทยาลัยล้านนา พ.ศ. 2532) และพื้นฐานด้านเพลงดังกล่าวกลับส่งเสริมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมคุณ ได้มีโอกาสนำความรู้ ความถนัดนั้น ๆ ไปขยายคุณภาพของงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไปสู่ศิลปวัฒนธรรมที่สูงส่งขึ้นไปอีก กล่าวคือได้มีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมดังนี้ 1. เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดแสดงแสง – เสียง โดยเป็นทั้งนักเขียนบท นักออกแบบฉาก นักบริหารกำกับการแสดง เรื่องที่สร้างชื่อได้มากคือ - เรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539 - เรื่อง 120 ปี ดาราวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542 - เรื่องราชภัฏสดุดี ในปี พ.ศ. 2543 2. เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรี เชียงใหม่ ซึง สะล้อ ออร์เคสตร้า โดยรวมเอานักดนตรีพื้นเมืองประเภทซึง สะล้อ จำนวน 100 ชิ้น มาบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีสากลประเภท Brass Band จำนวน 80 ชิ้น รวมเป็นวงขนาด 180 ชิ้น บรรเลงในงานสำคัญ ๆ หลายครั้ง โดยส่วนใหญ่จะบรรเลงเพลงพื้นเมือง เชียงใหม่

ด้านบทบาทและการยอมรับจากสังคม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ธรรมคุณ ได้พัฒนาตนขึ้นมาจากนักดนตรีอาชีพจนเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งได้ทั้งทำนองและเนื้อร้อง ผลงานที่ปรากฏมากกว่า 200 เพลง และที่นับว่ามีชื่อเสียงได้แก่เพลงราชภัฏสดุดี เพลงชุดสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ 1. ชุดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ (พ.ศ. 2526 : ครบรอบ 70 ปี) 2. ชุดกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2533) 3. ชุดสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2537) 4. ชุดกีฬาซีเกมส์ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2538) 5. ชุดสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (พ.ศ. 2539) 6. ชุดสถาบันราชภัฏเชียงราย (พ.ศ. 2542)