ชื่อศิลปิน

"; echo "

ชื่อศิลปิน : $row[n_musicians]

"; echo "

วัน เดือน ปีเกิด : $row[date_birth]

"; echo "

ชื่อบิดา-มารดา : $row[n_parant]

"; echo "

ชื่อคู่สมรส : $row[n_mate]

"; echo "

จำนวนบุตร : $row[amont_child]

"; echo "

ที่อยู่ : $row[address]

"; echo "

การศึกษา : $row[education]

"; echo "

ผลงานด้านการแสดง : $row[acting]

"; echo "

ผลงานการเผยแพร่ที่สำคัญ : $row[publish]

"; echo "

ด้านการถ่ายทอด/การสืบทอด : $row[culture]

"; echo "

ด้านบทบาทและการยอมรับจากสังคม : $row[acceptance]

"; ?>