ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่2

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6

 
 
 
 

 

 

 

 

สำนักหอสมุดร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน“ รวมหมู่ครูสล่า สู่การเสวนา สาธิต และนิทรรศการ” โอกาสเฉลิมฉลอง ๓๕ ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน๒๕๕๒

งานเสวนา "ดนตรีพื้นบ้าน สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ คู่แผ่นดิน ล้านนา

มหาวิทยาลัยพายัพมอบโล่เกียรติคุณ แด่พ่อครูบุญศรี รัตนัง

ภาพถ่ายล้านนา อันทรงคุณค่า ของคุณ บุญเสริม สาตราภัย

ขันตั้ง

ปู่จ๋าน

การนับถือผี