ชื่อ - สกุล : พ่อครู บุญศรี รัตนัง

วัน/เดือน/ปี เกิด : ๕ มีนาคม พ.ศ.2496

ชื่อบิดา - มารดา : นาย ดวงคำ - นางเตี่ยง รัตนัง

ชื่อคู่สมรส : นาง จิตนา สุริยะ

บุตร : จำนวน 2 คน ได้แก่

ที่อยู่ปัจจุบัน : 83 หมู่2 บ้านหนองเต่าคำ ต. ป่าไผ่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

การศึกษา : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนป่าเหมือดวิทยาคาร

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิลปินแห่งชาติ 2560