นายภาณุทัต อภิชนาธง

วัน/เดือน/ปี เกิด :21 กรกฎาคม พ.ศ. 2517

ชื่อบิดา - มารดา : นายสวัสดิ์ อภิชนาธง และนางนิ่ม ทุ้ยแป

คู่สมรส : นางปารีณา อภิชนาธง

บุตร : จำนวน 1 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 60/3 หมู่บ้านร่มเย็นเพลส ตําบลป่าตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา :- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฎศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม