ชื่อ - สกุล :

นาง บัวชุม จันทร์ทิพย์

ชื่อในวงการ : บัวชุม (สันป่าตอง) ลูกแม่ปิง

วัน/เดือน/ปี เกิด : 13 สิงหาคม พ.ศ.2501

ชื่อบิดา - มารดา : นาย มูล อินถา - นางแก้ว กิติยศ

คู่สมรส : นาย สุพัฒน์ จันทร์ทิพย์

บุตร :จำนวน 1 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน : 113/1 หมู่๒ ต. บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

การศึกษา

- ประถมศึกษาปีที่๔ที่โรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง

- เรียนซอเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ กับแม่คำหน้อย เลาแมว ที่ท่าลี่ อ.จอมทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม