ชื่อ - สกุล : นางบัวซอน ถนอมบุญ

ชื่อในวงการ : แม่บัวซอน เมืองป๊าว

วัน/เดือน/ปี เกิด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖

ชื่อบิดา - มารดา : นาย ไว - นางหมู ถนอมบุญ

ชื่อคู่สมรส : นางสมพร อินถา

บุตร : จำนวน 2 คน

ที่อยู่ปัจจุบัน:  บ้านเลขที่ ๑๑๘/๓ บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ตำบลดอนแก้ว   อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษา : - สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนต้นรุง

- เรียนซอกับแม่ครูคำปัน เงาใส ช่างซอเมืองพร้าว ขณะอายุได ้ ๑๓ ปี  เป็นลักษณะการเรียนแบบท่องจำเครือซอ  ( คำซอทีมีทำนองต่างๆ)

รายละเอียดเพิ่มเติม